Connect with us

Banjaluka

UKINUTA AUTOBUSKA LINIJA od Kneževa do Banjaluke! Prevoznik tvrdi da NEMA ISPLATIVOSTI

– Stanovnici Kneževa ostali su bez autobuskog prevoza do Banjaluke, jer je jedini prevoznik “Hepi turs” od danas parkirao svoje autobuse zbog manjka putnika i nerentabilnosti.

Ovaj pre­vo­znik, ko­ji je od sep­tem­bra 2021. go­di­ne pre­vo­zio đa­ke, stu­den­te i rad­ni­ke na re­la­ci­ji Kne­že­vo – Ba­nja­lu­ka, vi­še to ne­će ra­di­ti jer ne­ma ra­ču­ni­cu pa se Kne­že­vlja­ni sa­da mo­ra­ju sna­la­zi­ti ka­ko će sti­ći do naj­ve­ćeg gra­da Srp­ske.

To je za “Glas Srp­ske” po­tvr­dio i di­rek­tor “He­pi tur­sa” Bo­ri­slav Đu­ra­no­vić ko­ji je is­ta­kao da vi­še ne­će vo­zi­ti, što su ra­di­li šest pu­ta dnev­no rad­nim da­ni­ma, a tri pu­ta vi­ken­dom.

– Ne­kad smo iz­da­va­li 100 mje­seč­nih ka­ra­ta, a sa­da se sve­lo na 20. Auto­bu­si su par­ki­ra­ni, ni­smo ima­li ap­so­lut­no ni­ka­kvu ra­ču­ni­cu, ta­ko da smo oba­vi­je­sti­li svo­je put­ni­ke ko­jih je, na­ža­lost, iz da­na u dan bi­lo sve ma­nje – re­kao je Đu­ra­no­vić.

Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ma­nje je sta­nov­ni­ka, sa­mim tim i put­ni­ka, a oči­gled­no je da ve­ći­na lju­di sa­da ima automobil.

– Bi­će sa­da pro­blem lju­di­ma i svje­sni smo to­ga, ali smo do­ve­de­ni pred svr­šen čin. Vre­me­nom se sma­nji­vao broj put­ni­ka, sve po­ku­pi­še tak­si­sti na cr­no. Mo­žda će­mo ne­što ri­je­ši­ti u bu­duć­no­sti, ali tre­nut­no ne vi­di­mo iz­laz ni­ti rje­še­nje – re­kao je Đu­ra­no­vić.

Sa ovim pro­ble­mom upo­znat je i na­čel­nik op­šti­ne Kne­že­vo Go­ran Bo­ro­je­vić. On je na­gla­sio za “Glas Srp­ske” da eg­zo­dus sta­nov­ni­štva ni­je za­o­bi­šao ni nji­ho­vu op­šti­nu, te da su svje­sni da ni pre­vo­zni­ci ne­ma­ju ra­ču­ni­cu, ali po­ku­ša­će da na­đu rje­še­nje.

– Te­ška je si­tu­a­ci­ja, ura­di­će­mo sve što je u na­šoj mo­ći da se ovaj pro­blem pre­va­zi­đe. Ipak, mo­ra­mo bi­ti is­kre­ni, nov­ca ne­ma ni u op­štin­skoj ka­si. Ipak, sje­šće­mo po­no­vo sa pre­vo­zni­kom da vi­di­mo mo­že­mo li do­go­vo­ri­ti ne­što – re­kao je Bo­ro­je­vić.

U sve­mu to­me naj­vi­še is­pa­šta­ju sta­nov­ni­ci ove op­šti­ne ko­ji ne­ma­ju auto­mo­bil i ko­ji­ma je auto­bus bio je­di­na op­ci­ja do­la­ska do Ba­nja­lu­ke.

– Bi­la je to jed­na ve­li­ka olak­ši­ca, ima­li smo si­gur­nost, a po­la­zak je bio re­do­van. Ču­li smo ju­če da vi­še ne­će bi­ti pre­vo­za do Ba­nja­lu­ke. Ta­mo sam išla kod kćer­ke, a sa­da ću, po sve­mu su­de­ći, mo­ra­ti tra­ži­ti al­ter­na­tiv­ni pre­voz ko­ji će si­gur­no bi­ti pu­no sku­plji od do­sa­da­šnjeg. Vje­ru­jem da je ovaj pro­blem krat­ko­tra­jan i da će po­no­vo auto­bus vo­zi­ti na ovoj re­la­ci­ji – re­kla je Ma­ri­ja S. iz Kne­že­va.

Banjaluka

“UVIJEK JE PRAVO VRIJEME ZA RAZGOVOR SA NAŠIM NARODOM” Stanivuković posjetio domaćina Bogdana u Krupi na Vrbasu (FOTO)

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković posjetio je danas domaćina Bogdana u Krupi na Vrbasu.

– Danas smo svratili i kod našeg domaćina Bogdana Novakovića u Krupi na Vrbasu, na kratki predah i druženje. Uvijek je pravo vrijeme za razgovor sa našim narodom, iz svih dijelova Banje Luke. Nastavljamo dalje! – napisao je Stanivuković na društvenim mrežama.

Nastavi čitati

Banjaluka

“PROKLETA JE AMERIKA” Porodica Dodik pjesmom odgovorila na američke sankcije (VIDEO)

Gorica Dodik, kćerka Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, objavila je na svom X profilu video isječak na kojem se vidi da sa ocem pjeva pjesmu Šabana Bajramovića “Prokleta je Amerika”.

Iako nije navedeno kada je snimak nastao, očigledno je da je objavljen u ovom trenutku kao neka vrsta odgovora porodice Dodik administraciji Sjedinjenih Američkih Država, koja je nedavno uvela nove sankcije članovima ove porodice, i firmama za koje tvrde da su povezane s njima, pišu Nezavisne.

Nastavi čitati

Banjaluka

“PODRŠKU ĆEMO PRUŽATI I DALJE” Finalni dan Međunarodne kružne trke na stazi u Zalužanima (FOTO)

Na autodromu u Zalužanima uspješno je završena Međunarodna kružna auto-trka „Nagrada Banje Luke 2024“.

Finalnoj trci, u kojoj se za Otvorena prvenstva Republike Srpske i Srbije borilo 40 takmičara iz zemlje i regiona, prisustvovao je gradonačelnik Draško Stanivuković.

Tom prilikom on je zahvalio organizatorima Auto klubu “Crankshaft” na sjajnoj organizaciji, te dodao da će Grad i dalje pružati podršku ovom događaju.

-Sjajan događaj koji smo kao Grad sa zadovoljstvom podržali, ali ono što treba reći jeste i to da ćemo u vremenu koje je pred nama izdvojiti značajna sredstva kako bismo obnovili ovu stazu, jer ovakvi događaji nas podsjećaju da je to itekako potrebno. Drago mi je što ovaj događaj organizujemo zajedno sa Sportskim auto – karting savezom Srbije, što pokazuje koliko su Republika Srpska i Srbija povezane na svim poljima – poručio je gradonačelnik.

Inače, Grad Banja Luka podržao je ovaj događaj koji banjalučki Auto klub “Crankshaft” organizuje u saradnji sa Sportskim auto karting savezima Srbije i Srpske.

Nastavi čitati

Aktuelno